KTKsoftware
informační systémy
HelpdeskHelpdesk Klientská sekce ON-LINE poptávka

OP ST Digitání voucher v Ústeckém kraji

Do konce roku by měla být v Ústeckém kraji vyhlášena pro malé a střední podniky výzva OP ST Digitální voucher, dotace tam je plánována až 80 %. Bude možné podpořit nákup: služeb – digitální audit, zpracování analýzy digitální zralosti podniku, hmotného (HW, stroje a zařízení) a nehmotného (SW) majetku.

„Digitální podnik - Technologie 4.0“

25.10.2023 byla vyhlášena výzva OP TAK Digitální podnik - TECHNOLOGIE 4.0 zaměřená na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti. Digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení. 

 • Příjem žádostí:  22. 11. 2023 – 15. 2. 2024
 • Určeno:    pro malé a střední podniky
 • Výše dotace:   Minimální dotace: 5 mil. Kč a maximální dotace: 50 mil. Kč  
 • Procentuální míra podpory:
Region 
Malý podnik
Střední podnik

Severozápad

60 %

50 %

Severovýchod 

50 %

40 %

Střední Morava 

50 %

40 %

Moravskoslezsko

50 %

40 %

Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník 

45 %

35 %

Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora 

40 %

30 %

Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 

45 %

35 %

Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice, Klatovy, Písek,Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov 

40 %

30 %

Jihovýchod 

40 %

30 %

 

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:           30. 6. 2026

OP TAK – virtuální podnik – I. výzva

Dne 19.4.2023 došlo ke zveřejnění programu Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I. Tato výzva v rámci aktivity „Digitální podnik“ (dále jen „Výzva“) je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 (dále jen „OP TAK“). Je zaměřena na podporu digitalizace a využití nových technologií v podnikání. 
 
Příjem žádostí by měl začít od 3.7.2023. Avšak měsíc před tím by měl být přístupný systém pro přípravu žádostí. 
Ukončení příjmu žádostí může být po dosažení dvojnásobku alokace výzvy v přijatých žádostech, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.
Maximální datum ukončení příjmu žádostí je 2.11.2023 - VÝZVA PRODLOUŽENA DO 29. 3. 2024 do 10:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 7. 2025.
 
V dané výzvě je alokováno 500 000 000 Kč.
Minimální výše dotace činí 250 000 Kč.
 
Výzva je určena pro malé a střední podniky
Malý podnik           40%
Střední podnik       30%
 
Podpora území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.  Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace a jsou uskutečňovány výdaje projektu.
 
Výzva je průběžná, což znamená, že by chtělo podávat žádosti co nejdříve. 
 
Základní shrnutí, více informací k této výzvě naleznete zde

Technologie MAS

Předpokládá se vyhlášení výzvy 3.4.2023. a otevření příjmu žádostí od 1.5.2023.

Očekává se, že výzva bude obdobná projektům Technologie 4.0, tj. pořízení technologie + HW a SW zajišťující vyšší digitalizaci technologie (SW s vazbou na pořizovanou technologii).

Zaměření výzvy bude na menší projekty (400 tis. – 2 mil. Kč) a každá místní akční skupina bude mít pravděpodobně nízkou alokaci. Ale doporučujeme prověřit přímo konkrétně Váš případ.

Technologie - Průmysl 4.0.

Ve 3.Q. 2023 se očekává vyhlášení a příjem žádostí v dotačním programu Technologie - Průmysl 4.0.
 
Cílem je podpora pořízení strojního vybavení a propojení nových nebo stávajících technologií obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Pro splnění přijatelnosti projektu je nezbytnou podmínkou zavedení informačního systému nebo jeho rozšíření. výzva by měla být určena pro malé a střední podniky.
 
Více informací v tuto chvíli není známo.

Digitální podnik

Ve 4.Q. roku 2023 se očekává vyhlášení výzvy Digitální podnik.
 

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Dotace Czech Rise UP 3.0. – Poradenství pro digitální transformaci podniků

 
Dotace Czech Rise UP 3.0 je určena pro malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. Je možné si nechat zpracovat Studii na zavedení informačního systému z dotací. Následně je možné požádat o plánovaný dotační program Virtuální podnik (1.Q.2023)
 
Minimální výše dotace: 50 000,-Kč
Míra podpory:               85 % způsobilých výdajů projektu
 
Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 10. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2023 19:00 hod. nebo do vyčerpání alokace
Délka řešení projektu: nejpozději do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. září 2023
 
Více informací zde.

9.6.2022 byly vyhlášeny výzvy v rámci Národního plánu obnovy – Digitální transformace podniků: Digitální podnik a Virtuální podnik

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií a zvýšit tak úroveň digitalizace  a automatizace, které povedou ke zefektivnění vnitropodnikových firemních procesů.

Jedná se o výzvy kolové, tj. žádosti budou hodnoceny po uzavření příjmu žádostí na základě bodového hodnocení. V případě stejného bodového hodnocení vítězí žádost, která byla podána dříve. Je tedy třeba přihlášku podat co nejdříve, aby byla co největší pravděpodobnost úspěchu.

Předpokladem je samozřejmě splnění formálních i věcných náležitostí. Proto neváhejte a domluvme si schůzku. Můžeme Vám doporučit i dotační agenturu, se kterou spolupracujeme.

informace týkající se výzev

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  16. 6. 2022 (9:00)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022 23:59:59. (Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku alokace výzvy v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.)

Předpokládané nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace jednotlivých projektů: Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 8. 2024, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Doba udržitelnosti projektu: 3 roky (MSP), 5 let (VP)

Co budete k žádosti potřebovat?

 • Finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období (Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty včetně přílohy k účetní závěrce) a vyplněný formulář Finanční analýzy (Příloha č. 9).
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy (Příloha č. 3).
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost (Příloha č. 5).
 • Prohlášení k žádosti o podporu (Příloha č. 10).
 • Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) (Příloha č. 7).
 • Výstup z absolvování online testu digitální zralosti (https://www.digitalnipodnik.cz/test)

Výše dotace se liší

a)    Digitální podnik - určen pro území České republiky mimo NUTS II Praha

Režim podpory: kombinace čl. 14 GBER a podpory de minimis

Výše dotace: min. 1 mil. Kč, max. 15 mil. Kč (na jeden projekt a jednoho žadatele)

Míra podpory:  dle aktuální regionální mapy, viz. níže

Digitální podnik _ míra podpory
Více informací k Digitálnímu podniku dostupných např. zde.

b)    Virtuální podnik - pro celé území České republiky (vč. Prahy)

Režim podpory: de minimis Výše dotace: min. 0,5 mil. Kč, max. do výše de minimis (na jeden projekt a jednoho žadatele; 200 tis. EUR)

Míra podpory: Malý podnik 40 % Střední podnik 30 % Velký podnik 20 %

V této výzvě bude podporováno pořízení SW i HW vybavení, nikoliv však výrobních technologií (stroje podílející se na vytváření fyzického výrobku).

Důležité je pravidlo způsobilých výdajů, kdy min 80% způsobilých výdajů musí patřit do kategorie Pokročilé technologie a služby a max. 20% může jít do základních technologií a služeb.

Novinkou je možnost zařazení i pražských firem a dále i velkých podniků. 

Více informací o Virtuálním podniku naleznte např. zde.

 

Výsledky (schválení/neschválení) žádosti o dotace bývá známo v v horizontu obvykle 3-4 měsíců. Kdo však pospíchá a je odhodlán projekt realizovat případně i bez dotace, může začít okamžitě po podání žádosti. Výdaje na projekt včetně podpisu smlouvy je možné řešit ihned po podání žádosti. 

Jako další možnost lze využít dotací od Úřadu práce – POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců)

Tento program byl prodloužen do 31.12.2023, případně až se vyčerpají alokované prostředky. V tuto chvíli zbývá vyčerpat 10%.

Školení může začít, až je schválená žádost. Je to určeno pro mimopražské, ale vzdělávací aktivita může probíhat i v Praze.

Úřad práce hradí 85% ceny vzdělávací aktivity včetně refundace mezd školených pracovníků. A to se vyplatí!

 

Níže je uveden odkaz na veškeré podmínky, které jsou k dané žádosti veřejně dostupné.

Souhrnné informace

https://povez.uradprace.cz/

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/povez

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

Koncem roku se plánuje otevření výzvy ICT a sdílené služby - Digitální podnik z programu OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).
Předpokládá se obdobná výzva jako byla poslední (viz. odkaz na ukončenou poslední výzvu)

Průmysl 4.0.

Koncem letošního roku, spíže začátkem příštího roku se očekává opětovné otevření výzvy Technologie (Průmysl 4.0), který bude vhodný pro nákup jak výrobní technologie, tak i případného SW. Tento program vychází většinou z předchozích výzev, dochází k minimálním změnám… pro informaci přikládáme odkaz na ukončenou poslední výzvu

Další dotační programy

V červenci 2022 by se měl otevřít program Inovace zaměřený na podporu pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh.
 
V současné době připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro malé a střední firmy dotační program TECHNOLOGIE MAS, který podpoří zavedení tzv. smart řešení do výrobních firem.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na obchod@ktksoftware.cz nebo prostřednictvím níže uvedeného formuláře.
Máte dotaz na náš IS? Rádi Vám odpovíme
KTKw - informační systém pro každého
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Kontaktujte nás KTKsoftware
Kontaktujte nás
KTK SOFTWARE s.r.o.
Mlýnská 216/8, Liberec 4, 460 01
 
O nás KTKsoftware
Zavoláme Vám
Buďtě v obraze KTKsoftware
Buďte v obraze
Vložte svoji e-mailovou adresu a žádná důležitá informace Vám již neunikne.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona
 
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
[CNW:Counter]